České DráhyŽelezniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka
Mapa serveru | Hledej |     
pro návštěvníky
co jste u nás vyfotili 2008
co jste u nás vyfotili
informace o muzeu
z historie muzea
kde nás najdete
otevírací doba, vstupné
rezervace prohlídky
návštěvní řád muzea
kontakty
Návštěvní řád muzea

 

                                                                                                                    

 

Železniční   muzeum   ČD   Lužná u Rakovníka

 

NÁVŠTĚVNÍ   ŘÁD

 

Každý návštěvník muzea dbá osobní bezpečnosti a pokynů zaměstnanců

muzea, obzvláště při pohybu kolejových vozidel. V tomto smyslu plně zodpovídá za sebe i za nezletilé osoby, které doprovází.

 

1.      K příchodu a odchodu smí návštěvník použít jen povolené přístu-pové cesty od veřejné komunikace směr Krušovice přes chráněný železniční přejezd u stavědla č. 1. Při pohybu v blízkosti staničních kolejí musí dbát nejvyšší opatrnosti.

 

2.      V prostorách muzea se návštěvník pohybuje jen ve vyhrazených prostorách a po vyznačených cestách ( dle plánu ). Při přecházení kolejí nestoupá na hlavy kolejnic, kolejnice překračuje.

 

3.      Návštěvník dbá, aby se zejména děti pohybovaly v bezpečné vzdá-lenosti od točny a od prohlížecích kanálů v prostoru správkárenské haly a rotundy.

 

4.      Návštěvník dodržuje přísný zákaz jakékoliv manipulace se zařízení-mi. Bezpodmínečně také dodržuje zákaz lezení po vystavených vo-zidlech, kromě oficiálně povoleného přístupu na stanoviště stroj-vedoucího, nevystupuje na ochozy, stupačky, žebříky nebo jiné části vozidel! Kromě nebezpečí pádu hrozí poškození exponátů.

 

5.      Návštěvník udržuje v prostorách muzea čistotu a nepoškozuje zaří-zení a vystavené exponáty.

 

6.      Návštěvník je povinen ohlásit pracovníkovi muzea každou mimo-řádnou událost, úraz, požár, rozkrádání nebo poškozování expo-nátů.

 

7.      Filmování a fotografování pro komerční využití je v celém areálu zakázáno. Výjimky povoluje na základě objednávek pouze vedení  muzea.

 

8.      V případě opakovaného porušování Návštěvního řádu nebo jeho porušování zvlášť hrubým způsobem může být návštěvník vykázán z prostoru muzea bez nároku na vrácení vstupného.

 

Tisková verze
e-mail Kontakt